FRL

Marketing & Kommunikaasje | Muzikus

Nijsgjirrigens driuwt my, kreativiteit ynspirearret my en fleksibiliteit ûnderskiedt myn oanpak. As betûft adfiseur mei in eftergrûn yn de publike sektor en de soarch, haw ik myn hoarizon ferbrede troch myn dream nei te jeien: wenje yn Hamburg en wurkje yn Nederlân, benammen op ôfstân.

In net alledeiske beslissing, mar wol hiel ferrykjend. It wurkjen op ôfstân biedt my in unike ynfalshoeke op saken dy ‘t foar oaren faaks alledaags lykje. It stelt my yn steat om mei in frisse blik nei útdagings te sjen en nije oplossingen te finen.

Myn skerp analytyske tinkwize en krityske ynstelling stelle my yn steat om fluch ynsjoch te krijen yn komplekse sitewaasjes, wylst myn direktens en entûsjasme derfoar soargje dat ik effektyf kommunisearje en gearwurkje kin. Ik bin net bang om hillige húskes omfier te skoppen as dat nedich is foar foarútgong.

Koartsein, ik bin net allinnich in effektyf kommunisearjende wurdkeunstner, mar ek in dynamyske en motivearre professional dy ‘t klear stiet om ympakt te meitsjen en risseltaten te leverjen. En fansels hawwe wy wille as we der wer in slagge klus opsitten hawwe! Tefreden, bliid en as we der nocht oan hawwe (en wêrom soene we dat net) fiere wy it. Want it libben is mear as wurk allinich!

Ik kom graach mei dy yn’e kunde!
Marco van der Meer


MASICIAN
Hannelskeamer
nûmer 74098799